XmlAtomicValue XmlAtomicValue XmlAtomicValue XmlAtomicValue Class

Definicja

Reprezentuje wartość wpisaną dla zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML.Represents the typed value of a validated XML element or attribute. XmlAtomicValue Klasa nie może być dziedziczona.The XmlAtomicValue class cannot be inherited.

public ref class XmlAtomicValue sealed : System::Xml::XPath::XPathItem, ICloneable
public sealed class XmlAtomicValue : System.Xml.XPath.XPathItem, ICloneable
type XmlAtomicValue = class
    inherit XPathItem
    interface ICloneable
Public NotInheritable Class XmlAtomicValue
Inherits XPathItem
Implements ICloneable
Dziedziczenie
XmlAtomicValueXmlAtomicValueXmlAtomicValueXmlAtomicValue
Implementuje

Właściwości

IsNode IsNode IsNode IsNode

Pobiera wartość wskazującą, czy sprawdzony element lub atrybut XML jest węzłem XPath czy wartością niepodzielną.Gets a value indicating whether the validated XML element or attribute is an XPath node or an atomic value.

TypedValue TypedValue TypedValue TypedValue

Pobiera bieżący zweryfikowany element lub atrybut XML jako obiekt opakowany najbardziej odpowiedniego typu Microsoft .NET Framework zgodnie ze schematem typu.Gets the current validated XML element or attribute as a boxed object of the most appropriate Microsoft .NET Framework type according to its schema type.

Value Value Value Value

string Pobiera wartość zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML.Gets the string value of the validated XML element or attribute.

ValueAsBoolean ValueAsBoolean ValueAsBoolean ValueAsBoolean

Pobiera zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako Boolean.Gets the validated XML element or attribute's value as a Boolean.

ValueAsDateTime ValueAsDateTime ValueAsDateTime ValueAsDateTime

Pobiera zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako DateTime.Gets the validated XML element or attribute's value as a DateTime.

ValueAsDouble ValueAsDouble ValueAsDouble ValueAsDouble

Pobiera zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako Double.Gets the validated XML element or attribute's value as a Double.

ValueAsInt ValueAsInt ValueAsInt ValueAsInt

Pobiera zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako Int32.Gets the validated XML element or attribute's value as an Int32.

ValueAsLong ValueAsLong ValueAsLong ValueAsLong

Pobiera zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako Int64.Gets the validated XML element or attribute's value as an Int64.

ValueType ValueType ValueType ValueType

Pobiera typ Microsoft .NET Framework dla zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML.Gets the Microsoft .NET Framework type of the validated XML element or attribute.

XmlType XmlType XmlType XmlType

XmlSchemaType Pobiera dla zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML.Gets the XmlSchemaType for the validated XML element or attribute.

Metody

Clone() Clone() Clone() Clone()

Zwraca kopię tego XmlAtomicValue obiektu.Returns a copy of this XmlAtomicValue object.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

string Pobiera wartość zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML.Gets the string value of the validated XML element or attribute.

ValueAs(Type) ValueAs(Type) ValueAs(Type) ValueAs(Type)

Zwraca wartość elementu jako określony typ.Returns the item's value as the specified type.

(Inherited from XPathItem)
ValueAs(Type, IXmlNamespaceResolver) ValueAs(Type, IXmlNamespaceResolver) ValueAs(Type, IXmlNamespaceResolver) ValueAs(Type, IXmlNamespaceResolver)

Zwraca zweryfikowany element XML lub wartość atrybutu jako typ określony przy użyciu IXmlNamespaceResolver obiektu określonego do rozpoznawania prefiksów przestrzeni nazw.Returns the validated XML element or attribute's value as the type specified using the IXmlNamespaceResolver object specified to resolve namespace prefixes.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Clone()Zobacz.For a description of this member, see Clone().

Dotyczy