XmlSchemaException Klasa

Definicja

Zwraca szczegółowe informacje o wyjątku schematu.Returns detailed information about the schema exception.

public ref class XmlSchemaException : SystemException
public class XmlSchemaException : SystemException
[System.Serializable]
public class XmlSchemaException : SystemException
type XmlSchemaException = class
  inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type XmlSchemaException = class
  inherit SystemException
Public Class XmlSchemaException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
XmlSchemaException
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje użycie XmlSchemaException klasy.The following example shows the use of the XmlSchemaException class.

#using <mscorlib.dll>
#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Xml::Schema;

class ValidXsd
{
public:

  static void Main()
  {
    FileStream^ fs;
    XmlSchema^ schema;

    try
    {
      fs = gcnew FileStream("example.xsd", FileMode::Open);
      schema = XmlSchema::Read(fs, gcnew ValidationEventHandler(ShowCompileError));

      XmlSchemaSet^ schemaSet = gcnew XmlSchemaSet();
      schemaSet->ValidationEventHandler += gcnew ValidationEventHandler(ShowCompileError);
      schemaSet->Add(schema);
      schemaSet->Compile();

      XmlSchema^ compiledSchema;

      for each (XmlSchema^ schema1 in schemaSet->Schemas())
      {
        compiledSchema = schema1;
      }

      schema = compiledSchema;

      if (schema->IsCompiled)
      {
        // Schema is successfully compiled. 
        // Do something with it here.

      }
    }
    catch (XmlSchemaException^ e)
    {
      Console::WriteLine("LineNumber = {0}", e->LineNumber);
      Console::WriteLine("LinePosition = {0}", e->LinePosition);
      Console::WriteLine("Message = {0}", e->Message);
    }

  }

  static void ShowCompileError(Object^ sender, ValidationEventArgs^ e)
  {
    Console::WriteLine("Validation Error: {0}", e->Message);
  }
};

int main()
{
  ValidXsd::Main();
  Console::ReadLine();
  return 0;
};
using System;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;
using System.IO;

public class ValidXSD
{
  public static int Main()
  {

    FileStream fs;
    XmlSchema schema;
    try
    {
      fs = new FileStream("example.xsd", FileMode.Open);
      schema = XmlSchema.Read(fs, new ValidationEventHandler(ShowCompileError));

      XmlSchemaSet schemaSet = new XmlSchemaSet();
      schemaSet.ValidationEventHandler += new ValidationEventHandler(ShowCompileError);
      schemaSet.Add(schema);
      schemaSet.Compile();

      XmlSchema compiledSchema = null;

      foreach (XmlSchema schema1 in schemaSet.Schemas())
      {
        compiledSchema = schema1;
      }

      schema = compiledSchema;

      if (schema.IsCompiled)
      {
        // Schema is successfully compiled.
        // Do something with it here.
      }
      return 0;
    }
    catch (XmlSchemaException e)
    {
      Console.WriteLine("LineNumber = {0}", e.LineNumber);
      Console.WriteLine("LinePosition = {0}", e.LinePosition);
      Console.WriteLine("Message = {0}", e.Message);
      return -1;
    }
  }

  private static void ShowCompileError(object sender, ValidationEventArgs e)
  {
    Console.WriteLine("Validation Error: {0}", e.Message);
  }
}
Option Strict On
Option Explicit On

Imports System.Xml
Imports System.Xml.Schema
Imports System.IO

Public Class ValidXSD
  Public Shared Sub Main()
    Dim fs As FileStream
    Dim schema As XmlSchema
    Try
      fs = New FileStream("example.xsd", FileMode.Open)
      schema = XmlSchema.Read(fs, New ValidationEventHandler(AddressOf ShowCompileError))

      Dim schemaSet As New XmlSchemaSet()
      AddHandler schemaSet.ValidationEventHandler, AddressOf ShowCompileError

      schemaSet.Add(schema)
      schemaSet.Compile()

      Dim compiledSchema As XmlSchema = Nothing

      For Each schema1 As XmlSchema In schemaSet.Schemas()
        compiledSchema = schema1
      Next

      schema = compiledSchema

      If schema.IsCompiled Then
        ' Schema is successfully compiled. 
        ' Do something with it here.
      End If

    Catch e As XmlSchemaException
      Console.WriteLine("LineNumber = {0}", e.LineNumber)
      Console.WriteLine("LinePosition = {0}", e.LinePosition)
      Console.WriteLine("Message = {0}", e.Message)
      Console.WriteLine("Source = {0}", e.Source)

    End Try
  End Sub


  Private Shared Sub ShowCompileError(ByVal sender As Object, ByVal e As ValidationEventArgs)
    Console.WriteLine("Validation Error: {0}", e.Message)
  End Sub
End Class

Uwagi

Ważne

XmlSchemaExceptionKlasa może zawierać poufne informacje, które nie powinny być ujawnione w scenariuszach niezaufanych.The XmlSchemaException class may contain sensitive information that should not be exposed in untrusted scenarios. Na przykład SourceUri Właściwość zwraca ścieżkę URI do pliku schematu, który spowodował wyjątek.For example, the SourceUri property returns the URI path to the schema file that caused the exception. SourceUriWłaściwość nie powinna być ujawniana w scenariuszach niezaufanych.The SourceUri property should not be exposed in untrusted scenarios. Wyjątki powinny być prawidłowo obsługiwane, aby te informacje poufne nie były ujawniane w scenariuszach niezaufanych.Exceptions should be properly handled so that this sensitive information is not exposed in untrusted scenarios.

Konstruktory

XmlSchemaException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaException.Initializes a new instance of the XmlSchemaException class.

XmlSchemaException(SerializationInfo, StreamingContext)

Tworzy nowy XmlSchemaException obiekt z podaną SerializationInfo i StreamingContext informacjami zawierającymi wszystkie właściwości XmlSchemaException .Constructs a new XmlSchemaException object with the given SerializationInfo and StreamingContext information that contains all the properties of the XmlSchemaException.

XmlSchemaException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie XmlSchemaException klasy z określonym komunikatem o wyjątku.Initializes a new instance of the XmlSchemaException class with the exception message specified.

XmlSchemaException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie XmlSchemaException klasy z komunikatem o wyjątku i oryginalnym Exception obiektem, który spowodował wyjątek.Initializes a new instance of the XmlSchemaException class with the exception message and original Exception object that caused this exception specified.

XmlSchemaException(String, Exception, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie XmlSchemaException klasy z określonym komunikatem o wyjątku oraz początkowym Exception obiektem, numerem wiersza i pozycją wiersza XML, który powoduje określony wyjątek.Initializes a new instance of the XmlSchemaException class with the exception message specified, and the original Exception object, line number, and line position of the XML that cause this exception specified.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera Exception wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
LineNumber

Pobiera numer wiersza wskazujący miejsce wystąpienia błędu.Gets the line number indicating where the error occurred.

LinePosition

Pobiera położenie wiersza wskazujące miejsce wystąpienia błędu.Gets the line position indicating where the error occurred.

Message

Pobiera opis warunku błędu tego wyjątku.Gets the description of the error condition of this exception.

Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
SourceSchemaObject

, XmlSchemaObject Która wygenerowała XmlSchemaException .The XmlSchemaObject that produced the XmlSchemaException.

SourceUri

Pobiera lokalizację Uniform Resource Identifier (URI) schematu, który spowodował wyjątek.Gets the Uniform Resource Identifier (URI) location of the schema that caused the exception.

StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość Exception będącą główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Przesyła strumieniowo wszystkie XmlSchemaException właściwości do SerializationInfo klasy dla danego elementu StreamingContext .Streams all the XmlSchemaException properties into the SerializationInfo class for the given StreamingContext.

GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy