XmlSchemaSet.CompilationSettings Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia XmlSchemaCompilationSettings dla elementu XmlSchemaSet .Gets or sets the XmlSchemaCompilationSettings for the XmlSchemaSet.

public:
 property System::Xml::Schema::XmlSchemaCompilationSettings ^ CompilationSettings { System::Xml::Schema::XmlSchemaCompilationSettings ^ get(); void set(System::Xml::Schema::XmlSchemaCompilationSettings ^ value); };
public System.Xml.Schema.XmlSchemaCompilationSettings CompilationSettings { get; set; }
member this.CompilationSettings : System.Xml.Schema.XmlSchemaCompilationSettings with get, set
Public Property CompilationSettings As XmlSchemaCompilationSettings

Wartość właściwości

XmlSchemaCompilationSettings

XmlSchemaCompilationSettingsDla elementu XmlSchemaSet .The XmlSchemaCompilationSettings for the XmlSchemaSet. Wartość domyślna to XmlSchemaCompilationSettings wystąpienie z EnableUpaCheck właściwością ustawioną na true .The default is an XmlSchemaCompilationSettings instance with the EnableUpaCheck property set to true.

Uwagi

XmlSchemaCompilationSettingsKlasa określa unikalne opcje walidacji (UPA) dla XmlSchemaSet .The XmlSchemaCompilationSettings class specifies Unique Particle Attribution (UPA) validation options for the XmlSchemaSet. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania sprawdzania poprawności UPA, zobacz EnableUpaCheck Właściwość.For more information about enabling UPA validation checks, see the EnableUpaCheck property.

Dotyczy