XmlSchemaSet.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę schematów języka XSD (XML Schema Definition Language) w XmlSchemaSet.Gets the number of logical XML Schema definition language (XSD) schemas in the XmlSchemaSet.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba schematów logicznych w XmlSchemaSet.The number of logical schemas in the XmlSchemaSet.

Uwagi

Jeśli w XmlSchemaSetistnieją dwa schematy dla przestrzeni nazw http://www.contoso.com, właściwość Count zwróci wartość 1, ponieważ schematy są traktowane jako pojedynczy logiczny schemat na potrzeby walidacji.If there are two schemas for the namespace http://www.contoso.com in the XmlSchemaSet, the Count property would return 1 because the schemas are treated as a single logical schema for validation purposes. Jeśli jednak schemat przestrzeni nazw http://www.contoso.com/retail zaimportowany schemat dla przestrzeni nazw http://www.contoso.com/books, wartość właściwości Count będzie równa 2.However, if a schema for the namespace http://www.contoso.com/retail imported a schema for the http://www.contoso.com/books namespace, the value of the Count property would be 2.

Dotyczy