XmlSchemaSet.GlobalAttributes Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie atrybuty globalne we wszystkich schematach języka definicji schematu XML (XSD) w XmlSchemaSet .Gets all the global attributes in all the XML Schema definition language (XSD) schemas in the XmlSchemaSet.

public:
 property System::Xml::Schema::XmlSchemaObjectTable ^ GlobalAttributes { System::Xml::Schema::XmlSchemaObjectTable ^ get(); };
public System.Xml.Schema.XmlSchemaObjectTable GlobalAttributes { get; }
member this.GlobalAttributes : System.Xml.Schema.XmlSchemaObjectTable
Public ReadOnly Property GlobalAttributes As XmlSchemaObjectTable

Wartość właściwości

XmlSchemaObjectTable

Kolekcja atrybutów globalnych.The collection of global attributes.

Dotyczy

Zobacz też