XmlSchemaSet.IsCompiled Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy schematy języka definicji schematu XML (XSD) w XmlSchemaSet zostały skompilowane.Gets a value that indicates whether the XML Schema definition language (XSD) schemas in the XmlSchemaSet have been compiled.

public:
 property bool IsCompiled { bool get(); };
public bool IsCompiled { get; }
member this.IsCompiled : bool
Public ReadOnly Property IsCompiled As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli schematy w XmlSchemaSet zostały skompilowane od czasu ostatniego dodania lub usunięcia schematu z XmlSchemaSet; w przeciwnym razie false.true if the schemas in the XmlSchemaSet have been compiled since the last time a schema was added or removed from the XmlSchemaSet; otherwise, false.

Przykłady

Przykład właściwości IsCompiled można znaleźć w Reprocess metodzie.For an example of the IsCompiled property, see the Reprocess method.

Uwagi

Nie dotyczy właściwości IsCompiled, jeśli schematy są edytowane podczas XmlSchemaSet.The IsCompiled property is not affected if schemas are edited while in the XmlSchemaSet. Aktualizacje poszczególnych schematów w XmlSchemaSet nie są śledzone.Updates of the individual schemas in the XmlSchemaSet are not tracked. W związku z tym Właściwość IsCompiled może być true, mimo że jeden z schematów zawartych w XmlSchemaSet został zmieniony, o ile żadne schematy nie zostały dodane lub usunięte z XmlSchemaSet.As a result, the IsCompiled property can be true even though one of the schemas contained in the XmlSchemaSet has been altered, as long as no schemas were added or removed from the XmlSchemaSet.

Dotyczy

Zobacz też