XmlSchemaSet.NameTable Właściwość

Definicja

Pobiera wartość domyślną XmlNameTable używaną XmlSchemaSet podczas ładowania nowych schematów języka definicji schematu XML (XSD).Gets the default XmlNameTable used by the XmlSchemaSet when loading new XML Schema definition language (XSD) schemas.

public:
 property System::Xml::XmlNameTable ^ NameTable { System::Xml::XmlNameTable ^ get(); };
public System.Xml.XmlNameTable NameTable { get; }
member this.NameTable : System.Xml.XmlNameTable
Public ReadOnly Property NameTable As XmlNameTable

Wartość właściwości

XmlNameTable

Tabela obiektów ciągów atomowych.A table of atomized string objects.

Dotyczy

Zobacz też