XmlSchemaSet.Remove(XmlSchema) Metoda

Definicja

Usuwa określony schemat języka definicji schematu XML (XSD) z XmlSchemaSet.Removes the specified XML Schema definition language (XSD) schema from the XmlSchemaSet.

public:
 System::Xml::Schema::XmlSchema ^ Remove(System::Xml::Schema::XmlSchema ^ schema);
public System.Xml.Schema.XmlSchema Remove (System.Xml.Schema.XmlSchema schema);
member this.Remove : System.Xml.Schema.XmlSchema -> System.Xml.Schema.XmlSchema
Public Function Remove (schema As XmlSchema) As XmlSchema

Parametry

schema
XmlSchema

Obiekt XmlSchema, który ma zostać usunięty z XmlSchemaSet.The XmlSchema object to remove from the XmlSchemaSet.

Zwraca

Obiekt XmlSchema usunięty z XmlSchemaSet lub null, jeśli schemat nie został odnaleziony w XmlSchemaSet.The XmlSchema object removed from the XmlSchemaSet or null if the schema was not found in the XmlSchemaSet.

Wyjątki

Schemat nie jest prawidłowym schematem.The schema is not a valid schema.

XmlSchema przekazywać jako parametr jest null.The XmlSchema passed as a parameter is null.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje Dodawanie wielu schematów do XmlSchemaSet, a następnie usunięcie jednego z schematów przy użyciu metody Remove.The following example illustrates adding multiple schemas to an XmlSchemaSet, then removing one of the schemas using the Remove method.

Dim schemaSet As XmlSchemaSet = New XmlSchemaSet() 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/retail", "http://www.contoso.com/retail.xsd") 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/books", "http://www.contoso.com/books.xsd") 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/music", "http://www.contoso.com/music.xsd") 
 
Dim schema As XmlSchema 
 
For Each schema In schemaSet.Schemas() 
 
  If schema.TargetNamespace = "http://www.contoso.com/music" Then 
    schemaSet.Remove(schema) 
  End If 
 
Next 
XmlSchemaSet schemaSet = new XmlSchemaSet(); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/retail", "http://www.contoso.com/retail.xsd"); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/books", "http://www.contoso.com/books.xsd"); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/music", "http://www.contoso.com/music.xsd"); 
 
foreach (XmlSchema schema in schemaSet.Schemas()) 
{ 
  if (schema.TargetNamespace == "http://www.contoso.com/music") 
  { 
    schemaSet.Remove(schema); 
  } 
} 

Uwagi

Usunięcie schematu z XmlSchemaSet ustawia właściwość IsCompiled na false.Removing a schema from the XmlSchemaSet sets the IsCompiled property to false.

Dotyczy