XmlSchemaSet.XmlResolver Właściwość

Definicja

Ustawia XmlResolver używany do rozpoznawania przestrzeni nazw lub lokalizacji, do których odwołują się elementy include i import schematu.Sets the XmlResolver used to resolve namespaces or locations referenced in include and import elements of a schema.

public:
 property System::Xml::XmlResolver ^ XmlResolver {  void set(System::Xml::XmlResolver ^ value); };
public System.Xml.XmlResolver XmlResolver { set; }
member this.XmlResolver : System.Xml.XmlResolver
Public Property XmlResolver As XmlResolver

Wartość właściwości

XmlResolver używany do rozpoznawania przestrzeni nazw lub lokalizacji, do których odwołują się elementy include i import schematu.The XmlResolver used to resolve namespaces or locations referenced in include and import elements of a schema.

Uwagi

XmlResolver XmlSchemaSet służy do rozpoznawania przestrzeni nazw lub lokalizacji, do których odwołuje się elementy include i import schematu, za każdym razem, gdy schemat zostanie dodany przy użyciu metod Add lub Reprocess.The XmlResolver of an XmlSchemaSet is used to resolve namespaces or locations referenced in include and import elements of a schema, any time a schema is added using the Add or Reprocess methods.

Ważne

Zewnętrzne przestrzenie nazw lub lokalizacje, do których odwołują się elementy include, import i redefines schematu, są rozpoznawane w odniesieniu do podstawowego identyfikatora URI schematu, który zawiera lub importuje.External namespaces or locations referenced in include, import, and redefine elements of a schema are resolved with respect to the base URI of the schema that includes or imports them. Na przykład jeśli podstawowy identyfikator URI schematu dołączania lub importowania jest pusty lub null, lokalizacje zewnętrzne są rozwiązywane w odniesieniu do bieżącego katalogu.For example, if the base URI of the including or importing schema is empty or null, the external locations are resolved with respect to the current directory. Klasa XmlUrlResolver jest używana do rozpoznawania schematów zewnętrznych domyślnie.The XmlUrlResolver class is used to resolve external schemas by default. Aby wyłączyć rozwiązanie dołączania, importowania i ponownego definiowania elementów schematu, ustaw właściwość XmlResolver na null.To disable resolution of include, import, and redefine elements of a schema, set the XmlResolver property to null.

Dotyczy

Zobacz też