WriteState Wyliczenie

Definicja

Określa stan XmlWriter .Specifies the state of the XmlWriter.

public enum class WriteState
public enum WriteState
type WriteState = 
Public Enum WriteState
Dziedziczenie
WriteState

Pola

Attribute 3

Wskazuje, że jest zapisywana wartość atrybutu.Indicates that an attribute value is being written.

Closed 5

Wskazuje, że Close() Metoda została wywołana.Indicates that the Close() method has been called.

Content 4

Wskazuje, że zawartość elementu jest zapisywana.Indicates that element content is being written.

Element 2

Wskazuje, że jest zapisywany tag początkowy elementu.Indicates that an element start tag is being written.

Error 6

Zgłoszono wyjątek, który został pozostawiony XmlWriter w nieprawidłowym stanie.An exception has been thrown, which has left the XmlWriter in an invalid state. Możesz wywołać metodę, Close() Aby umieścić XmlWriter w Closed stanie.You can call the Close() method to put the XmlWriter in the Closed state. Każda inna XmlWriter Metoda wywołuje wynik InvalidOperationException .Any other XmlWriter method calls results in an InvalidOperationException.

To pole zostało dodane w .NET Framework 2,0.This field was added in .NET Framework 2.0.

Prolog 1

Wskazuje, że Prolog jest zapisywany.Indicates that the prolog is being written.

Start 0

Wskazuje, że metoda zapisu nie została jeszcze wywołana.Indicates that a Write method has not yet been called.

Dotyczy