XmlAttributeCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz CopyTo(XmlAttribute[], Int32) .For a description of this member, see CopyTo(XmlAttribute[], Int32).

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

array
Array

Tablica, która jest lokalizacją docelową obiektów skopiowanych z tej kolekcji.The array that is the destination of the objects copied from this collection.

index
Int32

Indeks w tablicy, w której rozpoczyna się kopiowanie.The index in the array where copying begins.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy XmlAttributeCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the XmlAttributeCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy