XmlAttributeCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ICollection.SyncRoot .For a description of this member, see ICollection.SyncRoot.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Object

ObjectJest to katalog główny kolekcji.The Object that is the root of the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy XmlAttributeCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the XmlAttributeCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy