XmlNamedNodeMap.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę węzłów w XmlNamedNodeMap .Gets the number of nodes in the XmlNamedNodeMap.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba węzłów.The number of nodes.

Przykłady

Poniższy przykład używa XmlAttributeCollection klasy (która dziedziczy z), XmlNamedNodeMap Aby wyświetlić wszystkie atrybuty książki.The following example uses the XmlAttributeCollection class (which inherits from XmlNamedNodeMap) to display all the attributes of a book.

#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
int main()
{
  XmlDocument^ doc = gcnew XmlDocument;
  doc->LoadXml( "<book genre='novel' publicationdate='1997'>  <title>Pride And Prejudice</title></book>" );
  XmlAttributeCollection^ attrColl = doc->DocumentElement->Attributes;
  Console::WriteLine( "Display all the attributes for this book..." );
  for ( int i = 0; i < attrColl->Count; i++ )
  {
   Console::WriteLine( "{0} = {1}", attrColl->Item( i )->Name, attrColl->Item( i )->Value );

  }
}

using System;
using System.IO;
using System.Xml;

public class Sample
{
 public static void Main()
 {
   XmlDocument doc = new XmlDocument();
   doc.LoadXml("<book genre='novel' publicationdate='1997'> " +
         " <title>Pride And Prejudice</title>" +
         "</book>");

   XmlAttributeCollection attrColl = doc.DocumentElement.Attributes;

   Console.WriteLine("Display all the attributes for this book...");
   for (int i=0; i < attrColl.Count; i++)
   {
    Console.WriteLine("{0} = {1}", attrColl.Item(i).Name, attrColl.Item(i).Value);
   }
 }
}
Imports System.IO
Imports System.Xml

public class Sample

 public shared sub Main()

  Dim doc as XmlDocument = new XmlDocument()
  doc.LoadXml("<book genre='novel' publicationdate='1997'> " & _
        " <title>Pride And Prejudice</title>" & _
        "</book>")
             
  Dim attrColl as XmlAttributeCollection = doc.DocumentElement.Attributes

  Console.WriteLine("Display all the attributes for this book...")
  Dim i As Integer
  For i = 0 To attrColl.Count - 1
    Console.WriteLine("{0} = {1}", attrColl.Item(i).Name,attrColl.Item(i).Value)
  Next
  
 end sub
end class

Dotyczy