XmlNode.Name Właściwość

Definicja

Pobiera kwalifikowaną nazwę węzła, gdy jest zastępowana w klasie pochodnej.Gets the qualified name of the node, when overridden in a derived class.

public:
 abstract property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public abstract string Name { get; }
member this.Name : string
Public MustOverride ReadOnly Property Name As String

Wartość właściwości

String

Kwalifikowana nazwa węzła.The qualified name of the node. Zwracana nazwa jest zależna od NodeType węzła:The name returned is dependent on the NodeType of the node:

TypType NazwaName
AtrybutAttribute Kwalifikowana nazwa atrybutu.The qualified name of the attribute.
CDATACDATA Sekcja #cdata#cdata-section
KomentarzComment #comment#comment
DokumentDocument #document#document
DocumentFragmentDocumentFragment #document — fragment#document-fragment
DocumentTypeDocumentType Nazwa typu dokumentu.The document type name.
ElementElement Kwalifikowana nazwa elementu.The qualified name of the element.
JednostkaEntity Nazwa jednostki.The name of the entity.
Odwołanie do jednostkiEntityReference Nazwa jednostki, do której się odwołuje.The name of the entity referenced.
NotacjaNotation Nazwa notacji.The notation name.
ProcessingInstructionProcessingInstruction Obiekt docelowy instrukcji przetwarzania.The target of the processing instruction.
TekstText #text#text
Białe znakiWhitespace #whitespace#whitespace
SignificantWhitespaceSignificantWhitespace #significant — odstęp#significant-whitespace
XmlDeclarationXmlDeclaration Deklaracja #xml#xml-declaration

Dotyczy