XmlNode.NamespaceURI Właściwość

Definicja

Pobiera identyfikator URI przestrzeni nazw tego węzła.Gets the namespace URI of this node.

public:
 virtual property System::String ^ NamespaceURI { System::String ^ get(); };
public virtual string NamespaceURI { get; }
member this.NamespaceURI : string
Public Overridable ReadOnly Property NamespaceURI As String

Wartość właściwości

String

Identyfikator URI przestrzeni nazw tego węzła.The namespace URI of this node. Jeśli nie ma identyfikatora URI przestrzeni nazw, ta właściwość zwraca ciąg. Empty.If there is no namespace URI, this property returns String.Empty.

Uwagi

Jest to identyfikator URI przestrzeni nazw określony podczas tworzenia.This is the namespace URI specified at creation time. Na przykład NamespaceURI jest to urn: Samples dla elementu <bk:book xmlns:bk= "urn:samples">For example, NamespaceURI is urn:samples for the element <bk:book xmlns:bk= "urn:samples">

Atrybut nie dziedziczy jego przestrzeni nazw z elementu, do którego jest dołączony.An attribute does not inherit its namespace from the element it is attached to. Jeśli atrybut nie jest jawnie określony w przestrzeni nazw, po prostu nie ma przestrzeni nazw.If an attribute is not explicitly given a namespace, it simply has no namespace.

Dotyczy