XmlReader Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlReader.Initializes a new instance of the XmlReader class.

protected:
 XmlReader();
protected XmlReader ();
Protected Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor jest wywoływany przez konstruktory klas pochodnych w celu zainicjowania stanu w tym typie.This constructor is called by derived class constructors to initialize state in this type.

Dotyczy