XmlReader.Close Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zmienia ReadState na Closed.When overridden in a derived class, changes the ReadState to Closed.

public:
 abstract void Close();
public abstract void Close ();
abstract member Close : unit -> unit
Public MustOverride Sub Close ()

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Uwagi

Ta metoda zwalnia także wszystkie zasoby przechowywane podczas odczytywania.This method also releases any resources held during reading. Jeśli Close zostało już wywołane, nie jest wykonywana żadna akcja.If Close has already been called, no action is performed.

Dotyczy