XmlReader.EOF Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy czytnik jest umieszczony na końcu strumienia.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the reader is positioned at the end of the stream.

public:
 abstract property bool EOF { bool get(); };
public abstract bool EOF { get; }
member this.EOF : bool
Public MustOverride ReadOnly Property EOF As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli czytnik jest umieszczony na końcu strumienia; w przeciwnym razie false.true if the reader is positioned at the end of the stream; otherwise, false.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Dotyczy