XmlReader.IsName(String) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy argument ciągu jest prawidłową nazwą XML.Returns a value indicating whether the string argument is a valid XML name.

public:
 static bool IsName(System::String ^ str);
public static bool IsName (string str);
static member IsName : string -> bool
Public Shared Function IsName (str As String) As Boolean

Parametry

str
String

Nazwa do zweryfikowania.The name to validate.

Zwraca

true, jeśli nazwa jest prawidłowa; w przeciwnym razie false.true if the name is valid; otherwise, false.

Wyjątki

Wartość str jest null.The str value is null.

Uwagi

Ta metoda używa zalecenia W3C XML 1,0 , aby określić, czy nazwa jest prawidłowa.This method uses the W3C XML 1.0 Recommendation to determine whether the name is valid.

Dotyczy