XmlReader.IsNameToken(String) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy argument ciągu jest prawidłowym tokenem nazwy XML.Returns a value indicating whether or not the string argument is a valid XML name token.

public:
 static bool IsNameToken(System::String ^ str);
public static bool IsNameToken (string str);
static member IsNameToken : string -> bool
Public Shared Function IsNameToken (str As String) As Boolean

Parametry

str
String

Nazwa tokenu do walidacji.The name token to validate.

Zwraca

Boolean

true, jeśli jest to prawidłowy token nazwy; w przeciwnym razie false.true if it is a valid name token; otherwise false.

Wyjątki

Wartość str jest null.The str value is null.

Uwagi

Ta metoda używa zalecenia W3C XML 1,0 , aby określić, czy token nazwy jest prawidłowy.This method uses the W3C XML 1.0 Recommendation to determine whether the name token is valid.

Dotyczy