XmlReader.MoveToFirstAttribute Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, przenosi do pierwszego atrybutu.When overridden in a derived class, moves to the first attribute.

public:
 abstract bool MoveToFirstAttribute();
public abstract bool MoveToFirstAttribute ();
abstract member MoveToFirstAttribute : unit -> bool
Public MustOverride Function MoveToFirstAttribute () As Boolean

Zwraca

Boolean

true, jeśli istnieje atrybut (czytnik jest przenoszony do pierwszego atrybutu); w przeciwnym razie false (pozycja czytnika nie zmienia się).true if an attribute exists (the reader moves to the first attribute); otherwise, false (the position of the reader does not change).

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Przykłady

Poniższy przykład pobiera wartość pierwszego atrybutu.The following example gets the value of the first attribute.

reader.ReadToFollowing("book");
reader.MoveToFirstAttribute();
string genre = reader.Value;
Console.WriteLine("The genre value: " + genre);
reader.ReadToFollowing("book")
reader.MoveToFirstAttribute()
Dim genre As String = reader.Value
Console.WriteLine("The genre value: " + genre)

Dotyczy