XmlReader.ReadElementContentAsBase64Async(Byte[], Int32, Int32) Metoda

Definicja

Asynchronicznie odczytuje element i dekoduje zawartość Base64.Asynchronously reads the element and decodes the Base64 content.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<int> ^ ReadElementContentAsBase64Async(cli::array <System::Byte> ^ buffer, int index, int count);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<int> ReadElementContentAsBase64Async (byte[] buffer, int index, int count);
abstract member ReadElementContentAsBase64Async : byte[] * int * int -> System.Threading.Tasks.Task<int>
override this.ReadElementContentAsBase64Async : byte[] * int * int -> System.Threading.Tasks.Task<int>
Public Overridable Function ReadElementContentAsBase64Async (buffer As Byte(), index As Integer, count As Integer) As Task(Of Integer)

Parametry

buffer
Byte[]

Bufor, do którego ma zostać skopiowany otrzymany tekst.The buffer into which to copy the resulting text. Ta wartość nie może być null.This value cannot be null.

index
Int32

Przesunięcie do buforu, gdzie rozpocząć kopiowanie wyniku.The offset into the buffer where to start copying the result.

count
Int32

Maksymalna liczba bajtów do skopiowania do buforu.The maximum number of bytes to copy into the buffer. Rzeczywista liczba skopiowanych bajtów jest zwracana z tej metody.The actual number of bytes copied is returned from this method.

Zwraca

Task<Int32>

Liczba bajtów zapisywana w buforze.The number of bytes written to the buffer.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

— lub —-or-

Metoda asynchroniczna XmlReader została wywołana bez ustawienia flagi Async do true.An XmlReader asynchronous method was called without setting the Async flag to true. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "Ustaw tabela XmlReaderSettings. Async to true, jeśli chcesz użyć metod asynchronicznych".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "Set XmlReaderSettings.Async to true if you want to use Async Methods."

Uwagi

Jest to asynchroniczna wersja ReadElementContentAsBase64z tą samą funkcjonalnością.This is the asynchronous version of ReadElementContentAsBase64, with the same functionality. Aby użyć tej metody, należy ustawić flagę Async, aby true.To use this method, you must set the Async flag to true.

Dotyczy

Zobacz też