XmlReader.ReadElementContentAsStringAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie odczytuje bieżący element i zwraca zawartość jako obiekt String.Asynchronously reads the current element and returns the contents as a String object.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::String ^> ^ ReadElementContentAsStringAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task<string> ReadElementContentAsStringAsync ();
abstract member ReadElementContentAsStringAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<string>
override this.ReadElementContentAsStringAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<string>
Public Overridable Function ReadElementContentAsStringAsync () As Task(Of String)

Zwraca

Task<String>

Zawartość elementu jako obiekt String.The element content as a String object.

Wyjątki

Metoda asynchroniczna XmlReader została wywołana bez ustawienia flagi Async do true.An XmlReader asynchronous method was called without setting the Async flag to true. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "Ustaw tabela XmlReaderSettings. Async to true, jeśli chcesz użyć metod asynchronicznych".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "Set XmlReaderSettings.Async to true if you want to use Async Methods."

Uwagi

Jest to asynchroniczna wersja ReadElementContentAsStringz tą samą funkcjonalnością.This is the asynchronous version of ReadElementContentAsString, with the same functionality. Aby użyć tej metody, należy ustawić flagę Async, aby true.To use this method, you must set the Async flag to true.

Dotyczy

Zobacz też