XmlReader.ReadState Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, Pobiera stan czytnika.When overridden in a derived class, gets the state of the reader.

public:
 abstract property System::Xml::ReadState ReadState { System::Xml::ReadState get(); };
public abstract System.Xml.ReadState ReadState { get; }
member this.ReadState : System.Xml.ReadState
Public MustOverride ReadOnly Property ReadState As ReadState

Wartość właściwości

ReadState

Jedna z wartości wyliczenia, która określa stan czytnika.One of the enumeration values that specifies the state of the reader.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Uwagi

Właściwość ReadState ma jedną z następujących wartości:The ReadState property has one of the following values:

Dotyczy