XmlReader.ReadString Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, odczytuje zawartość elementu lub węzła tekstowego jako ciąg.When overridden in a derived class, reads the contents of an element or text node as a string. Zaleca się jednak użycie metody ReadElementContentAsString, ponieważ zapewnia ona bardziej prosty sposób obsługi tej operacji.However, we recommend that you use the ReadElementContentAsString method instead, because it provides a more straightforward way to handle this operation.

public:
 virtual System::String ^ ReadString();
public virtual string ReadString ();
abstract member ReadString : unit -> string
override this.ReadString : unit -> string
Public Overridable Function ReadString () As String

Zwraca

String

Zawartość elementu lub pustego ciągu.The contents of the element or an empty string.

Wyjątki

Wystąpił błąd podczas analizowania kodu XML.An error occurred while parsing the XML.

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Uwagi

Zalecamy użycie metody ReadElementContentAsString, aby odczytać zawartość elementu lub węzła tekstowego jako ciąg.We recommend that you use the ReadElementContentAsString method to read the contents of an element or text node as a string.

Dotyczy