XmlReader.XmlSpace Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera bieżący zakres xml:space.When overridden in a derived class, gets the current xml:space scope.

public:
 virtual property System::Xml::XmlSpace XmlSpace { System::Xml::XmlSpace get(); };
public:
 abstract property System::Xml::XmlSpace XmlSpace { System::Xml::XmlSpace get(); };
public virtual System.Xml.XmlSpace XmlSpace { get; }
public abstract System.Xml.XmlSpace XmlSpace { get; }
member this.XmlSpace : System.Xml.XmlSpace
Public Overridable ReadOnly Property XmlSpace As XmlSpace
Public MustOverride ReadOnly Property XmlSpace As XmlSpace

Wartość właściwości

XmlSpace

Jedna z wartości XmlSpace.One of the XmlSpace values. Jeśli żaden xml:space zakres nie istnieje, ta właściwość ma wartość domyślną XmlSpace.None.If no xml:space scope exists, this property defaults to XmlSpace.None.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Przykłady

Zobacz XmlSpace (w klasie XmlTextReader), aby zapoznać się z przykładem przy użyciu tej właściwości.See XmlSpace (in the XmlTextReader class) for an example using this property.

Dotyczy

Zobacz też