XmlReaderSettings.LinePositionOffset Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia przesunięcie położenia wiersza XmlReader obiektu.Gets or sets line position offset of the XmlReader object.

public:
 property int LinePositionOffset { int get(); void set(int value); };
public int LinePositionOffset { get; set; }
member this.LinePositionOffset : int with get, set
Public Property LinePositionOffset As Integer

Wartość właściwości

Przesunięcie położenia wiersza.The line position offset. Wartość domyślna to 0.The default is 0.

Uwagi

Ustawienie LinePositionOffset określa miejsce, w którym rozpocznie się Obliczanie właściwości LinePosition.The LinePositionOffset setting determines the point where the LinePosition property starts counting. Jest to przydatne, jeśli dane XML są osadzone w większym dokumencie i nie ma żadnych nowych wierszy na początku kodu XML.This is useful if your XML data is embedded within a larger document and there is no new line at the beginning of the XML. W takim przypadku, jeśli czytnik zgłosi wyjątek podczas analizowania kodu XML, chce zwrócić pozycję wiersza względem głównego dokumentu, a nie tylko względem fragmentu XML.In this case, if the reader throws an exception while parsing the XML, you want it to return the line position relative to the main document, not just relative to the XML fragment.

Dotyczy

Zobacz też