XmlValidatingReader.QuoteChar Właściwość

Definicja

Pobiera znak cudzysłowu używany do umieszczania wartości węzła atrybutu.Gets the quotation mark character used to enclose the value of an attribute node.

public:
 virtual property char QuoteChar { char get(); };
public override char QuoteChar { get; }
member this.QuoteChar : char
Public Overrides ReadOnly Property QuoteChar As Char

Wartość właściwości

Char

Znak cudzysłowu ("or") służący do ujmowania wartości węzła atrybutu.The quotation mark character (" or ') used to enclose the value of an attribute node.

Uwagi

Ta właściwość ma zastosowanie tylko do węzła atrybutu.This property applies only to an attribute node.

Uwaga

Klasa XmlValidatingReader jest przestarzała w .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0.The XmlValidatingReader class is obsolete in .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0. Można utworzyć sprawdzanie poprawności wystąpienia XmlReader przy użyciu klasy XmlReaderSettings i metody Create.You can create a validating XmlReader instance by using the XmlReaderSettings class and the Create method. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję uwagi na stronie odniesienia XmlReader.For more information, see the Remarks section of the XmlReader reference page.

Dotyczy

Zobacz też