XmlValidatingReader.ReadContentAsBase64(Byte[], Int32, Int32) Metoda

Definicja

Odczytuje zawartość i zwraca zdekodowane bajty binarne w formacie base64.Reads the content and returns the Base64 decoded binary bytes.

public:
 override int ReadContentAsBase64(cli::array <System::Byte> ^ buffer, int index, int count);
public override int ReadContentAsBase64 (byte[] buffer, int index, int count);
override this.ReadContentAsBase64 : byte[] * int * int -> int
Public Overrides Function ReadContentAsBase64 (buffer As Byte(), index As Integer, count As Integer) As Integer

Parametry

buffer
Byte[]

Bufor, do którego ma zostać skopiowany otrzymany tekst.The buffer into which to copy the resulting text. Ta wartość nie może być null.This value cannot be null.

index
Int32

Przesunięcie do buforu, gdzie rozpocząć kopiowanie wyniku.The offset into the buffer where to start copying the result.

count
Int32

Maksymalna liczba bajtów do skopiowania do buforu.The maximum number of bytes to copy into the buffer. Rzeczywista liczba skopiowanych bajtów jest zwracana z tej metody.The actual number of bytes copied is returned from this method.

Zwraca

Int32

Liczba bajtów zapisywana w buforze.The number of bytes written to the buffer.

Wyjątki

Wartość buffer jest null.The buffer value is null.

ReadContentAsBase64(Byte[], Int32, Int32) nie jest obsługiwana w bieżącym węźle.ReadContentAsBase64(Byte[], Int32, Int32) is not supported on the current node.

Indeks w buforze lub indeksie + Count jest większy niż rozmiar przydzielonego buforu.The index into the buffer or index + count is larger than the allocated buffer size.

Uwagi

Uwaga

Klasa XmlValidatingReader jest przestarzała w .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0.The XmlValidatingReader class is obsolete in .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0. Można utworzyć sprawdzanie poprawności wystąpienia XmlReader przy użyciu klasy XmlReaderSettings i metody Create.You can create a validating XmlReader instance by using the XmlReaderSettings class and the Create method. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję uwagi na stronie odniesienia XmlReader.For more information, see the Remarks section of the XmlReader reference page.

Ta metoda strumieniuje zawartość, dekoduje zawartość base64 i zwraca zdekodowane bajty binarne (na przykład wbudowany obraz GIF kodowany algorytmem Base64) do buforu.This method streams the content, decodes the Base64 content, and returns the decoded binary bytes (for example, an inline Base64 encoded GIF image) into the buffer. Ta metoda może być wywoływana kolejno w celu odczytania dużych strumieni tekstu osadzonego.This method can be called successively to read large streams of embedded text. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RFC 1521, "MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), część 1: mechanizmy określania i opisywania formatu treści wiadomości internetowych".For more information, see RFC 1521, "MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Part One: Mechanisms for Specifying and Describing the Format of Internet Message Bodies". Specyfikacje RFC można uzyskać z witryny Request for Comments w sieci Web.You can obtain RFCs from the Request for Comments Web site.

Uwaga

Nie należy uzyskiwać dostępu do żadnej z właściwości czytnika między wywołaniami metody ReadContentAsBase64, dopóki metoda nie zwróci wartości 0.You should not access any of the reader properties between calls to the ReadContentAsBase64 method until the method returns the value 0.

Ta metoda ma następujące zachowanie:This method has the following behavior:

  • ReadContentAsBase64 zwraca wartość 0, gdy osiągnął koniec strumienia bajtów, na którym działał.ReadContentAsBase64 returns the value 0 when it has reached the end of the byte stream it was operating on. Czytnik jest ustawiony w pierwszym węźle nienależącym do zawartości.The reader is positioned on the first non-content node.

  • W przypadku poproszenia o mniej lub dokładnej liczbie bajtów niż pozostała w strumieniu, czytnik pozostaje w bieżącym położeniu.If you ask for fewer, or the exact number, of bytes than are left in the stream, the reader remains in its current position.

  • ReadContentAsBase64 nie jest obsługiwana w następujących typach węzłów XML: element, xmldeklaracji, None, Document, DocumentType, Notation, Entity i DocumentFragment.ReadContentAsBase64 is not supported on the following XML node types: Element, XmlDeclaration, None, Document, DocumentType, Notation, Entity, and DocumentFragment.

Dotyczy

Zobacz też