XmlValidatingReader.ReadState Właściwość

Definicja

Pobiera stan czytnika.Gets the state of the reader.

public:
 virtual property System::Xml::ReadState ReadState { System::Xml::ReadState get(); };
public override System.Xml.ReadState ReadState { get; }
member this.ReadState : System.Xml.ReadState
Public Overrides ReadOnly Property ReadState As ReadState

Wartość właściwości

ReadState

Jedna z wartości ReadState.One of the ReadState values.

Uwagi

Uwaga

Klasa XmlValidatingReader jest przestarzała w .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0.The XmlValidatingReader class is obsolete in .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0. Można utworzyć sprawdzanie poprawności wystąpienia XmlReader przy użyciu klasy XmlReaderSettings i metody Create.You can create a validating XmlReader instance by using the XmlReaderSettings class and the Create method. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję uwagi na stronie odniesienia XmlReader.For more information, see the Remarks section of the XmlReader reference page.

Dotyczy

Zobacz też