XmlValidatingReader.Schemas Właściwość

Definicja

Pobiera XmlSchemaCollection do użycia podczas walidacji.Gets a XmlSchemaCollection to use for validation.

public:
 property System::Xml::Schema::XmlSchemaCollection ^ Schemas { System::Xml::Schema::XmlSchemaCollection ^ get(); };
public System.Xml.Schema.XmlSchemaCollection Schemas { get; }
member this.Schemas : System.Xml.Schema.XmlSchemaCollection
Public ReadOnly Property Schemas As XmlSchemaCollection

Wartość właściwości

XmlSchemaCollection

Typ XmlSchemaCollection do użycia w celu weryfikacji.The XmlSchemaCollection to use for validation.

Przykłady

Poniższy przykład sprawdza poprawność trzech plików XML przy użyciu schematów przechowywanych w elemencie XmlSchemaCollection.The following example validates three XML files using schemas stored in the XmlSchemaCollection.

#using <System.dll>
#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Xml::Schema;

public ref class SchemaCollectionSample
{
private:
  XmlTextReader^ reader;
  XmlValidatingReader^ vreader;
  Boolean m_success;

public:
  SchemaCollectionSample()
  {
   reader = nullptr;
   vreader = nullptr;
   m_success = true;

   //Load the schema collection.
   XmlSchemaCollection^ xsc = gcnew XmlSchemaCollection;
   String^ schema = "books.xsd";
   String^ schema1 = "schema1.xdr";
   xsc->Add( "urn:bookstore-schema", schema ); //XSD schema
   xsc->Add( "urn:newbooks-schema", schema1 ); //XDR schema
   String^ doc1 = "booksSchema.xml";
   String^ doc2 = "booksSchemaFail.xml";
   String^ doc3 = "newbooks.xml";

   //Validate the files using schemas stored in the collection.
   Validate( doc1, xsc ); //Should pass.
   Validate( doc2, xsc ); //Should fail.  
   Validate( doc3, xsc ); //Should fail. 
  }


private:
  void Validate( String^ filename, XmlSchemaCollection^ xsc )
  {
   m_success = true;
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( "Validating XML file {0}...", filename );
   reader = gcnew XmlTextReader( filename );

   //Create a validating reader.
   vreader = gcnew XmlValidatingReader( reader );

   //Validate using the schemas stored in the schema collection.
   vreader->Schemas->Add( xsc );

   //Set the validation event handler
   vreader->ValidationEventHandler += gcnew ValidationEventHandler( this, &SchemaCollectionSample::ValidationCallBack );

   //Read and validate the XML data.
   while ( vreader->Read() )
   {}

   Console::WriteLine( "Validation finished. Validation {0}", (m_success == true ? (String^)"successful" : "failed") );
   Console::WriteLine();

   //Close the reader.
   vreader->Close();
  }

  void ValidationCallBack( Object^ /*sender*/, ValidationEventArgs^ args )
  {
   m_success = false;
   Console::Write( "\r\n\tValidation error: {0}", args->Message );
  }

};

int main()
{
  gcnew SchemaCollectionSample;
}
using System;
using System.IO;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;

public class SchemaCollectionSample
{
 private const String doc1 = "booksSchema.xml";
 private const String doc2 = "booksSchemaFail.xml";
 private const String doc3 = "newbooks.xml";
 private const String schema = "books.xsd";
 private const String schema1 = "schema1.xdr";

 private XmlTextReader reader=null;
 private XmlValidatingReader vreader = null;
 private Boolean m_success = true;

 public SchemaCollectionSample ()
 {
  //Load the schema collection.
  XmlSchemaCollection xsc = new XmlSchemaCollection();
  xsc.Add("urn:bookstore-schema", schema); //XSD schema
  xsc.Add("urn:newbooks-schema", schema1); //XDR schema

  //Validate the files using schemas stored in the collection.
  Validate(doc1, xsc); //Should pass.
  Validate(doc2, xsc); //Should fail.
  Validate(doc3, xsc); //Should fail.
 }

 public static void Main ()
 {
   SchemaCollectionSample validation = new SchemaCollectionSample();
 }

 private void Validate(String filename, XmlSchemaCollection xsc)
 {

   m_success = true;
   Console.WriteLine();
   Console.WriteLine("Validating XML file {0}...", filename.ToString());
   reader = new XmlTextReader (filename);

   //Create a validating reader.
  vreader = new XmlValidatingReader (reader);

   //Validate using the schemas stored in the schema collection.
   vreader.Schemas.Add(xsc);

   //Set the validation event handler
   vreader.ValidationEventHandler += new ValidationEventHandler (ValidationCallBack);
   //Read and validate the XML data.
   while (vreader.Read()){}
   Console.WriteLine ("Validation finished. Validation {0}", (m_success==true ? "successful" : "failed"));
   Console.WriteLine();

   //Close the reader.
   vreader.Close();
 }

 private void ValidationCallBack (object sender, ValidationEventArgs args)
 {
   m_success = false;

   Console.Write("\r\n\tValidation error: " + args.Message);
 }
}
Option Strict
Option Explicit

Imports System.IO
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Schema

Public Class SchemaCollectionSample
  Private doc1 As String = "booksSchema.xml"
  Private doc2 As String = "booksSchemaFail.xml"
  Private doc3 As String = "newbooks.xml"
  Private schema As String = "books.xsd"
  Private schema1 As String = "schema1.xdr"
  
  Private reader As XmlTextReader = Nothing
  Private vreader As XmlValidatingReader = Nothing
  Private m_success As Boolean = True
  
  Public Sub New()

      'Load the schema collection
      Dim xsc As New XmlSchemaCollection()
      xsc.Add("urn:bookstore-schema", schema) 'XSD schema
      xsc.Add("urn:newbooks-schema", schema1) 'XDR schema

      'Validate the files using schemas stored in the collection.
      Validate(doc1, xsc) 'Should pass.
      Validate(doc2, xsc) 'Should fail.  
      Validate(doc3, xsc) 'Should fail. 
    
  End Sub
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim validation As New SchemaCollectionSample()
  End Sub
  
  Private Sub Validate(filename As String, xsc As XmlSchemaCollection)
    
      m_success = True
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Validating XML file {0}...", filename.ToString())
      reader = New XmlTextReader(filename)
      
      'Create a validating reader.
      vreader = New XmlValidatingReader(reader)
      
      'Use the schemas stored in the schema collection.
      vreader.Schemas.Add(xsc)
      
      'Set the validation event handler.
      AddHandler vreader.ValidationEventHandler, AddressOf ValidationCallBack
      'Read and validate the XML data.
      While vreader.Read()
      End While
      Console.WriteLine("Validation finished. Validation {0}", IIf(m_success, "successful", "failed"))
      Console.WriteLine()

      'Close the reader.
      vreader.Close()

  End Sub
    
  
  Private Sub ValidationCallBack(sender As Object, args As ValidationEventArgs)
    m_success = False
    
    Console.Write((ControlChars.CrLf & ControlChars.Tab & "Validation error: " & args.Message))
  End Sub
End Class

Przykład używa następujących pięciu plików wejściowych:The sample uses the following five input files:

booksSchema.xml


<?xml version='1.0'?>
 <bookstore xmlns="urn:bookstore-schema">
  <book genre="autobiography">
   <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title>
   <author>
    <first-name>Benjamin</first-name>
    <last-name>Franklin</last-name>
   </author>
   <price>8.99</price>
  </book>
  <book genre="novel">
   <title>The Confidence Man</title>
   <author>
    <first-name>Herman</first-name>
    <last-name>Melville</last-name>
   </author>
   <price>11.99</price>
  </book>
 </bookstore>

booksSchemaFail.xml


<?xml version='1.0'?>
 <bookstore xmlns="urn:bookstore-schema">
  <book>
   <author>
    <first-name>Benjamin</first-name>
    <last-name>Franklin</last-name>
   </author>
  </book>
  <book genre="novel">
   <title>The Confidence Man</title>
   <author>
    <first-name>Herman</first-name>
    <last-name>Melville</last-name>
   </author>
   <price>11.99</price>
  </book>
  <book genre="philosophy">
   <title>The Gorgias</title>
   <author>
    <name>Plato</name>
   </author>
   <price>9.99</price>
  </book>
 </bookstore>

newbooks.xml


<?xml version='1.0'?>
<bookstore xmlns="urn:newbooks-schema">
 <book genre="novel" style="hardcover">
  <title>The Handmaid's Tale</title>
  <author>
   <first-name>Margaret</first-name>
   <last-name>Atwood</last-name>
  </author>
  <price>19.95</price>
 </book>
 <book genre="novel" style="other">
  <title>The Poisonwood Bible</title>
  <author>
   <first-name>Barbara</first-name>
   <last-name>Kingsolver</last-name>
  </author>
  <price>11.99</price>
 </book>
</bookstore>

books.xsd


<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   xmlns="urn:bookstore-schema"
   elementFormDefault="qualified"
   targetNamespace="urn:bookstore-schema">
 
 <xsd:element name="bookstore" type="bookstoreType"/>
 
 <xsd:complexType name="bookstoreType">
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xsd:element name="book" type="bookType"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 
 <xsd:complexType name="bookType">
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="title" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="author" type="authorName"/>
  <xsd:element name="price" type="xsd:decimal"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="genre" type="xsd:string"/>
 </xsd:complexType>
 
 <xsd:complexType name="authorName">
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="first-name" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="last-name" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 
 </xsd:schema>

schema1.xdr


<?xml version="1.0"?>
<Schema xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data"
    xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
 <ElementType name="first-name" content="textOnly"/>
 <ElementType name="last-name" content="textOnly"/>
 <ElementType name="name" content="textOnly"/>
 <ElementType name="price" content="textOnly" dt:type="fixed.14.4"/>
 <ElementType name="author" content="eltOnly" order="one">
  <group order="seq">
   <element type="name"/>
  </group>
  <group order="seq">
   <element type="first-name"/>
   <element type="last-name"/>
  </group>
 </ElementType>
 <ElementType name="title" content="textOnly"/>
 <AttributeType name="genre" dt:type="string"/>
 <AttributeType name="style" dt:type="enumeration"
    dt:values="paperback hardcover"/>
 <ElementType name="book" content="eltOnly">
  <attribute type="genre" required="yes"/>
  <attribute type="style" required="yes"/>
  <element type="title"/>
  <element type="author"/>
  <element type="price"/>
 </ElementType>
 <ElementType name="bookstore" content="eltOnly">
  <element type="book"/>
 </ElementType>
</Schema>

Uwagi

Uwaga

Klasa XmlValidatingReader jest przestarzała w .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0.The XmlValidatingReader class is obsolete in .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0. Można utworzyć sprawdzanie poprawności wystąpienia XmlReader przy użyciu klasy XmlReaderSettings i metody Create.You can create a validating XmlReader instance by using the XmlReaderSettings class and the Create method. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję uwagi na stronie odniesienia XmlReader.For more information, see the Remarks section of the XmlReader reference page.

XmlSchemaCollection przechowuje wstępnie załadowane dane XML (XDR) i schemat języka definicji schematu XML (XSD).The XmlSchemaCollection holds pre-loaded XML-Data Reduced (XDR) and XML Schema definition language (XSD) schemas. Ta właściwość daje czytelnikowi dostęp do pamięci podręcznej schematów i umożliwia jej Weryfikowanie bez konieczności ponownego ładowania schematów za każdym razem.This property gives the reader access to the cache of schemas and allows it to validate without having to re-load schemas every time. Czytnik nie dodaje niczego do XmlSchemaCollection.The reader does not add anything to the XmlSchemaCollection.

Jeśli XmlSchemaCollection zawiera schemat XML (XSD), który zawiera include lub import elementy odwołujące się do innych przestrzeni nazw, schematy dla tych innych przestrzeni nazw są ładowane tylko do celów sprawdzania poprawności.If the XmlSchemaCollection includes an XML schema (XSD) which contains include or import elements that reference other namespaces, the schemas for these other namespaces are loaded for validation purposes only. Dopóki te schematy nie zostały jawnie dodane do kolekcji schematów, nie będą dostępne przy użyciu żadnej z metod lub właściwości kolekcji.Unless these schemas were explicitly added to the schema collection, they will not be accessible using any of the collection methods or properties. Na przykład jeśli kolekcja zawiera plik schematu a.xsd, który zawiera odwołanie do b.xsdpliku schematu, należy dodać b.xsd do kolekcji schematów, zanim będzie można uzyskać do niej dostęp przy użyciu dowolnej metody lub właściwości kolekcji.For example, if the collection contains the schema file a.xsd, which contains a reference to the schema file b.xsd, you must add b.xsd to the schema collection before you can access it using any of the collection methods or properties.

Po uzyskaniu dostępu do XmlSchemaCollection przy użyciu właściwości Schemas Metoda XmlSchemaCollection.Add używa XmlResolver określonego przez właściwość XmlValidatingReader.XmlResolver.When the XmlSchemaCollection is accessed using the Schemas property, the XmlSchemaCollection.Add method uses the XmlResolver specified by the XmlValidatingReader.XmlResolver property.

Uwaga

Przed pierwszym wywołaniem Read należy dodać schematy do XmlSchemaCollection.The schemas must be added to the XmlSchemaCollection before the first Read call.

Dotyczy

Zobacz też