XmlValidatingReader.IXmlNamespaceResolver.LookupPrefix(String) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz LookupPrefix(String).For a description of this member, see LookupPrefix(String).

 virtual System::String ^ System.Xml.IXmlNamespaceResolver.LookupPrefix(System::String ^ namespaceName) = System::Xml::IXmlNamespaceResolver::LookupPrefix;
string IXmlNamespaceResolver.LookupPrefix (string namespaceName);
abstract member System.Xml.IXmlNamespaceResolver.LookupPrefix : string -> string
override this.System.Xml.IXmlNamespaceResolver.LookupPrefix : string -> string
Function LookupPrefix (namespaceName As String) As String Implements IXmlNamespaceResolver.LookupPrefix

Parametry

namespaceName
String

Przestrzeń nazw skojarzona z prefiksem.The namespace that is associated with the prefix.

Zwraca

String

Wartość ciągu, która zawiera prefiks przestrzeni nazw, który jest skojarzony z namespaceName.A string value that contains the namespace prefix that is associated with the namespaceName.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie XmlValidatingReader jest rzutowane na interfejs IXmlNamespaceResolver.It can be used only when the XmlValidatingReader instance is cast to an IXmlNamespaceResolver interface.

Dotyczy