XDocumentExtensions.ToXPathNavigable(XNode) Metoda

Definicja

Zwraca metodę dostępu, która pozwala na przechodzenie i Edytuj określonego XNode.Returns an accessor that allows you to navigate and edit the specified XNode.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Xml::XPath::IXPathNavigable ^ ToXPathNavigable(System::Xml::Linq::XNode ^ node);
public static System.Xml.XPath.IXPathNavigable ToXPathNavigable (this System.Xml.Linq.XNode node);
static member ToXPathNavigable : System.Xml.Linq.XNode -> System.Xml.XPath.IXPathNavigable
<Extension()>
Public Function ToXPathNavigable (node As XNode) As IXPathNavigable

Parametry

node
XNode

Węzeł XML, aby przejść.The XML node to navigate.

Zwraca

Interfejs, który udostępnia metody dostępu XPathNavigator klasy.An interface that provides an accessor to the XPathNavigator class.

Dotyczy