XPathNavigator.CanEdit Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy XPathNavigator może edytować bazowe dane XML.Gets a value that indicates whether the XPathNavigator can edit the underlying XML data.

public:
 virtual property bool CanEdit { bool get(); };
public virtual bool CanEdit { get; }
member this.CanEdit : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanEdit As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli XPathNavigator może edytować bazowe dane XML; w przeciwnym razie false.true if the XPathNavigator can edit the underlying XML data; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład używa właściwości CanEdit, aby wyświetlić CanEdit wartości klas XPathDocument i XmlDocument.The following example uses the CanEdit property to display the CanEdit values of the XPathDocument and XmlDocument classes.

XPathDocument^ readOnlyDocument = gcnew XPathDocument("books.xml");
XPathNavigator^ readOnlyNavigator = readOnlyDocument->CreateNavigator();

XmlDocument^ editableDocument = gcnew XmlDocument();
editableDocument->Load("books.xml");
XPathNavigator^ editableNavigator = editableDocument->CreateNavigator();

Console::WriteLine("XPathNavigator.CanEdit from XPathDocument: {0}", readOnlyNavigator->CanEdit);
Console::WriteLine("XPathNavigator.CanEdit from XmlDocument: {0}", editableNavigator->CanEdit);
XPathDocument readOnlyDocument = new XPathDocument("books.xml");
XPathNavigator readOnlyNavigator = readOnlyDocument.CreateNavigator();

XmlDocument editableDocument = new XmlDocument();
editableDocument.Load("books.xml");
XPathNavigator editableNavigator = editableDocument.CreateNavigator();

Console.WriteLine("XPathNavigator.CanEdit from XPathDocument: {0}", readOnlyNavigator.CanEdit);
Console.WriteLine("XPathNavigator.CanEdit from XmlDocument: {0}", editableNavigator.CanEdit);
Dim readOnlyDocument As XPathDocument = New XPathDocument("books.xml")
Dim readOnlyNavigator As XPathNavigator = readOnlyDocument.CreateNavigator()

Dim editableDocument As XmlDocument = New XmlDocument()
editableDocument.Load("books.xml")
Dim editableNavigator As XPathNavigator = editableDocument.CreateNavigator()

Console.WriteLine("XPathNavigator.CanEdit from XPathDocument: {0}", readOnlyNavigator.CanEdit)
Console.WriteLine("XPathNavigator.CanEdit from XmlDocument: {0}", editableNavigator.CanEdit)

Przykład pobiera books.xml plik jako dane wejściowe.The example takes the books.xml file as an input.

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<bookstore> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 
 

Uwagi

Właściwość CanEdit ma różne wartości w oparciu o trzy różne implementacje interfejsu IXPathNavigable w .NET Framework.The CanEdit property has different values based on the three different implementations of the IXPathNavigable interface in the .NET Framework. W poniższej tabeli wymieniono wartości CanEdit dla obiektów XPathNavigator utworzonych przez poszczególne implementacje.The CanEdit values for XPathNavigator objects created by each implementation are listed in the following table.

Implementacja IXPathNavigableIXPathNavigable Implementation Wartość CanEditCanEdit Value
XPathDocument false
XmlDocument true

Dotyczy