System.Xml.XPath Przestrzeń nazw

System.Xml.XPath Przestrzeń nazw zawiera klasy, które definiują model kursor do nawigowania i edytowania elementów informacji XML jako wystąpienia, języki XQuery 1.0 i XPath 2.0 danych modelu. The System.Xml.XPath namespace contains the classes that define a cursor model for navigating and editing XML information items as instances of the XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model.

Klasy

Extensions

Ta klasa zawiera metody rozszerzenia LINQ to XML, które umożliwiają ocenę wyrażeń XPath.This class contains the LINQ to XML extension methods that enable you to evaluate XPath expressions.

XDocumentExtensions

Rozszerza klasę XDocument, dostarczając metodę nawigowania i edytowania węzła XML.Extends the XDocument class by providing a method for navigating and editing an XML node.

XPathDocument

Zapewnia szybką, tylko do odczytu, reprezentację dokumentu XML przy użyciu modelu danych XPath.Provides a fast, read-only, in-memory representation of an XML document by using the XPath data model.

XPathException

Dostarcza wyjątek zgłoszony w przypadku wystąpienia błędu podczas przetwarzania wyrażenia XPath.Provides the exception thrown when an error occurs while processing an XPath expression.

XPathExpression

Udostępnia klasę typu, która reprezentuje skompilowane wyrażenie XPath.Provides a typed class that represents a compiled XPath expression.

XPathItem

Reprezentuje element w modelu danych XQuery 1,0 i XPath 2,0.Represents an item in the XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model.

XPathNavigator

Zawiera model kursora służący do nawigowania i edytowania danych XML.Provides a cursor model for navigating and editing XML data.

XPathNodeIterator

Zapewnia iterator w wybranym zestawie węzłów.Provides an iterator over a selected set of nodes.

Interfejsy

IXPathNavigable

Zapewnia metodę dostępu do klasy XPathNavigator.Provides an accessor to the XPathNavigator class.

Wyliczenia

XmlCaseOrder

Określa kolejność sortowania wielkich i małych liter.Specifies the sort order for uppercase and lowercase letters.

XmlDataType

Określa typ danych służący do określania kolejności sortowania.Specifies the data type used to determine sort order.

XmlSortOrder

Określa kolejność sortowania.Specifies the sort order.

XPathNamespaceScope

Definiuje zakres przestrzeni nazw.Defines the namespace scope.

XPathNodeType

Definiuje typy węzłów XPath, które mogą być zwracane z klasy XPathNavigator.Defines the XPath node types that can be returned from the XPathNavigator class.

XPathResultType

Określa zwracany typ wyrażenia XPath.Specifies the return type of the XPath expression.