AncestorDocOrderIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich węzłach nadrzędnych zgodnie System.Xml.XPath z regułami osi nadrzędnej i zwraca węzły w kolejności dokumentu bez duplikatów.Iterates over all ancestor nodes according to the System.Xml.XPath ancestor axis rules, and returns the nodes in document order without duplicates.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class AncestorDocOrderIterator
public struct AncestorDocOrderIterator
type AncestorDocOrderIterator = struct
Public Structure AncestorDocOrderIterator
Dziedziczenie
AncestorDocOrderIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter, Boolean)

AncestorDocOrderIteratorInicjuje.Initializes the AncestorDocOrderIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym węźle nadrzędnym w kolejności dokumentu.Positions the iterator on the next ancestor node in document order.

Dotyczy