AncestorIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich węzłach nadrzędnych zgodnie System.Xml.XPath z regułami osi nadrzędnej i zwraca węzły w kolejności dokumentu odwrotnego.Iterates over all ancestor nodes according to the System.Xml.XPath ancestor axis rules, and returns the nodes in reverse document order.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class AncestorIterator
public struct AncestorIterator
type AncestorIterator = struct
Public Structure AncestorIterator
Dziedziczenie
AncestorIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter, Boolean)

AncestorIteratorInicjuje.Initializes the AncestorIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym węźle nadrzędnym.Positions the iterator on the next ancestor node.

Dotyczy