AttributeContentIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich atrybutach i podrzędnych węzłach zawartości.Iterates over all attributes and child content nodes.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class AttributeContentIterator
public struct AttributeContentIterator
type AttributeContentIterator = struct
Public Structure AttributeContentIterator
Dziedziczenie
AttributeContentIterator

Uwagi

Stan nawigatora zmienia się tylko wtedy, MoveNext gdy metoda została zwrócona. trueThe state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator)

AttributeContentIteratorInicjuje.Initializes the AttributeContentIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym atrybucie lub podrzędnym węźle zawartości.Positions the iterator on the next attribute or child content node.

Dotyczy