ContentMergeIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację przez podrzędne węzły zawartości lub następujące węzły równorzędne.Iterates over child content nodes or following sibling nodes. Utrzymuje węzły w kolejności dokumentu.Maintains the nodes in document order.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class ContentMergeIterator
public struct ContentMergeIterator
type ContentMergeIterator = struct
Public Structure ContentMergeIterator
Dziedziczenie
ContentMergeIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XmlNavigatorFilter)

ContentMergeIteratorInicjuje.Initializes the ContentMergeIterator. Scala wiele zestawów węzłów zawartości w kolejności dokumentu i usuwa duplikaty.Merges multiple sets of content nodes in document order and removes duplicates.

MoveNext(XPathNavigator)

Ustawia iterator w następnej zawartości lub węźle równorzędnym.Positions the iterator on the next content or sibling node.

Dotyczy