DescendantIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację na wszystkich węzłach podrzędnych zgodnie z opisem w System.Xml.XPath reguły osi elementu podrzędnego.Iterates over all descendant nodes according to the System.Xml.XPath descendant axis rules.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class DescendantIterator
public struct DescendantIterator
type DescendantIterator = struct
Public Structure DescendantIterator
Dziedziczenie
DescendantIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynik.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter, Boolean)

Inicjuje DescendantIterator.Initializes the DescendantIterator.

MoveNext()

Określa położenie iteratora na następny podrzędnego.Positions the iterator on the next descendant node.

Dotyczy