DodSequenceMerge.AddSequence(IList<XPathNavigator>) Metoda

Definicja

Dodaje nową sekwencję do listy sekwencji do scalenia.Adds a new sequence to the list of sequences to merge.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void AddSequence(System::Collections::Generic::IList<System::Xml::XPath::XPathNavigator ^> ^ sequence);
public void AddSequence (System.Collections.Generic.IList<System.Xml.XPath.XPathNavigator> sequence);
member this.AddSequence : System.Collections.Generic.IList<System.Xml.XPath.XPathNavigator> -> unit
Public Sub AddSequence (sequence As IList(Of XPathNavigator))

Parametry

sequence
IList<XPathNavigator>

Wystąpienie XPathNavigator klasy.An instance of the XPathNavigator class.

Dotyczy