DodSequenceMerge.Create(XmlQueryRuntime) Metoda

Definicja

Inicjuje to wystąpienie DodSequenceMerge .Initializes this instance of DodSequenceMerge .

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Create(System::Xml::Xsl::Runtime::XmlQueryRuntime ^ runtime);
public void Create (System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryRuntime runtime);
member this.Create : System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryRuntime -> unit
Public Sub Create (runtime As XmlQueryRuntime)

Parametry

runtime
XmlQueryRuntime

Wystąpienie XmlQueryRuntime klasy, która dostarcza metody i właściwości do obsługi procesora XSLT.An instance of the XmlQueryRuntime class, which provides methods and properties to support the XSLT processor.

Dotyczy