FollowingSiblingMergeIterator.Current Właściwość

Definicja

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ Current { System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ get(); };
public System.Xml.XPath.XPathNavigator Current { get; }
member this.Current : System.Xml.XPath.XPathNavigator
Public ReadOnly Property Current As XPathNavigator

Wartość właściwości

Bieżący Nawigator wyniku.The current result navigator.

Uwagi

Current HaveCurrentNode Current Właściwość jest modyfikowana, MoveNext gdy metoda ustawia właściwość na następny węzeł i zwraca wartość; w przeciwnym razie Właściwość pozostaje niezmieniona. CurrentThe Current property gets modified when the MoveNext method sets the Current property to the next node and returns HaveCurrentNode; otherwise, the Current property remains unchanged.

Dotyczy