NodeRangeIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację w węźle pojedynczym, jeśli węzeł początkowy jest tym samym węzłem, który jest węzłem końcowym.Iterates over the singleton node if the starting node is the same node as the ending node. Wykonuje iterację na końcu dokumentu, jeśli węzeł początkowy jest po węźle końcowym lub znajduje się w innym dokumencie.Iterates to the end of the document if the starting node is after the ending node or is in a different document.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class NodeRangeIterator
public struct NodeRangeIterator
type NodeRangeIterator = struct
Public Structure NodeRangeIterator
Dziedziczenie
NodeRangeIterator

Uwagi

Wykonuje iterację w węzłach w kolejności dokumentu, rozpoczynając od węzła Start przez wszystkie węzły z typem zawartości, które podążają po węźle początkowym do momentu osiągnięcia końcowego węzła.Iterate over the nodes in document order, beginning with the start node through all content-typed nodes that follow the starting node, until the ending node is reached. Węzły, które nie są zgodne z testem predykatu, są odfiltrowane.Nodes that do not match the predicate test are filtered out.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter, XPathNavigator)

NodeRangeIteratorInicjuje.Initializes the NodeRangeIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym węźle.Positions the iterator on the next node.

Dotyczy