PrecedingSiblingIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację nad wszystkimi poprzednimi węzłami równorzędnymi System.Xml.XPath zgodnie z poprzednimi regułami osi elementów równorzędnych i zwraca węzły w odwrotnej kolejności dokumentu.Iterates over all preceding sibling nodes according to the System.Xml.XPath preceding sibling axis rules and returns nodes in reverse document order.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class PrecedingSiblingIterator
public struct PrecedingSiblingIterator
type PrecedingSiblingIterator = struct
Public Structure PrecedingSiblingIterator
Dziedziczenie
PrecedingSiblingIterator

Uwagi

Stan nawigatora zmienia się tylko wtedy, MoveNext gdy metoda została zwrócona. trueThe state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter)

PrecedingSiblingIteratorInicjuje.Initializes the PrecedingSiblingIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym poprzedzającym węźle węzła równorzędnego w kolejności dokumentu odwrotnego.Positions the iterator on the next preceding sibling node in the reverse document order.

Dotyczy