XPathPrecedingIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich poprzedzających węzłach zgodnie z regułami poprzedzających osi XPath i zwraca węzły w odwrotnej kolejności dokumentu bez duplikatów.Iterates over all preceding nodes according to the XPath preceding axis rules, and returns nodes in reverse document order without duplicates.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class XPathPrecedingIterator
public struct XPathPrecedingIterator
type XPathPrecedingIterator = struct
Public Structure XPathPrecedingIterator
Dziedziczenie
XPathPrecedingIterator

Uwagi

Reguły powyższej osi XPath określają, że elementy nadrzędne nie są uwzględnione, nawet jeśli poprzedzają węzeł początkowy w kolejności dokumentu.The XPath preceding axis rules specify that ancestors are not included, even though they precede the starting node in document order.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter)

XPathPrecedingIteratorInicjuje.Initializes the XPathPrecedingIterator.

MoveNext()

Umieszcza iterator w następnym poprzedzającym węźle w kolejności odwrotnego dokumentu.Positions the iterator on the next preceding node in reverse document order.

Dotyczy