XPathPrecedingMergeIterator.MoveNext(XPathNavigator) Metoda

Definicja

Ustawia ten iterator na następny poprzedni węzeł w kolejności dokumentu.Positions this iterator to the next preceding node in document order.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 System::Xml::Xsl::Runtime::IteratorResult MoveNext(System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ input);
public System.Xml.Xsl.Runtime.IteratorResult MoveNext (System.Xml.XPath.XPathNavigator input);
member this.MoveNext : System.Xml.XPath.XPathNavigator -> System.Xml.Xsl.Runtime.IteratorResult
Public Function MoveNext (input As XPathNavigator) As IteratorResult

Parametry

input
XPathNavigator

Węzeł wejściowy.The input node.

Zwraca

Zwraca NoMoreNodes czy nie ma więcej węzłów poprzedzających.Returns NoMoreNodes if there are no more preceding nodes. Zwraca NeedInputNode czy należy najpierw pobrać następny węzeł wejściowy.Returns NeedInputNode if the next input node must be fetched first. HaveCurrentNode ZwracaCurrent czy właściwość została ustawiona na następny węzeł podczas iteracji przez węzły.Returns HaveCurrentNode if the Current property was set to the next node while iterating through the nodes.

Dotyczy