XPathPrecedingMergeIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich poprzedzających węzłach, zgodnie z regułami poprzedzających osi XPath, z wyjątkiem tego, że węzły są zawsze zwracane w kolejności dokumentu.Iterates over all preceding nodes according to the XPath preceding axis rules, except that nodes are always returned in document order. Scala wiele zestawów powyższych węzłów w kolejności dokumentu i usuwa duplikaty.Merges multiple sets of preceding nodes in document order and removes duplicates.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class XPathPrecedingMergeIterator
public struct XPathPrecedingMergeIterator
type XPathPrecedingMergeIterator = struct
Public Structure XPathPrecedingMergeIterator
Dziedziczenie
XPathPrecedingMergeIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XmlNavigatorFilter)

XPathPrecedingMergeIteratorInicjuje.Initializes the XPathPrecedingMergeIterator.

MoveNext(XPathNavigator)

Ustawia ten iterator na następny poprzedni węzeł w kolejności dokumentu.Positions this iterator to the next preceding node in document order.

Dotyczy