IVSWebReferenceDynamicProperties2 Interfejs

Definicja

Zawiera metody umożliwiające pobieranie i Ustawianie właściwości dynamicznych w odwołaniu sieci Web.

public interface class IVSWebReferenceDynamicProperties2
public interface class IVSWebReferenceDynamicProperties2
__interface IVSWebReferenceDynamicProperties2
[System.Runtime.InteropServices.Guid("E4311E4C-0819-404B-B0D9-F5F44716ECEC")]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4160)]
public interface IVSWebReferenceDynamicProperties2
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("E4311E4C-0819-404B-B0D9-F5F44716ECEC")>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4160)>]
type IVSWebReferenceDynamicProperties2 = interface
Public Interface IVSWebReferenceDynamicProperties2
Atrybuty

Metody

GetDynamicPropertyName(String)

Zwraca nazwę właściwości dynamicznej usługi sieci Web.

SetDynamicProperty(String, String)

Ustawia dynamiczną Właściwość odwołania sieci Web.

SupportsDynamicProperties()

Wskazuje, czy usługa sieci Web obsługuje właściwości dynamiczne.

Dotyczy