Point(Double, Double) Konstruktor

Definicja

Inicjuje Point strukturę, która zawiera określone wartości.Initializes a Point struct that contains the specified values.

public:
 Point(double x, double y);
public Point (double x, double y);
new Windows.Foundation.Point : double * double -> Windows.Foundation.Point
Public Sub New (x As Double, y As Double)

Parametry

x
Double

Wartość współrzędnej x Point struktury.The x-coordinate value of the Point struct.

y
Double

Wartość współrzędnej y Point struktury.The y-coordinate value of the Point struct.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT) Point .This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Point struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz punkt w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Point in the UWP API reference.

Dotyczy